default
30 septembre 2023 I Interventions

Vertragsverhandlungen (Letter of Intent, Memorandum of Understanding, NDA, Exklusivitätsvereinbarungen)

LL.M. / CAS M&A und Gesellschaftsrecht, Universität Zürich, 30. September 2023