default
17 October 2013 I Publication

Bemerkungen zu BGE 121 III 420 (Anfechtung eines Generalversammlungsbeschlusses betreffend eine Sanierungsmassnahme)

AJP 1996, p. 227 ff.

Further Publications