default
14 October 2009 I Publication

Kommentierung der Bestimmungen betreffend ausländische kollektive Kapitalanlagen-Art.119-125 KAG

Watter / Vogt / Bösch / Rayroux / Winzeler (eds.), Basler Kommentar zum Kollektivanlagengesetz, Basel 2009.

Authors
placeholder
External Author

Stephanie Comtesse

Further Publications